Handelsbanken Bankkort

Denna sida är en sammanfattning av reseförsäkringen. Vill du veta exakt vad som gäller är det viktigt att du läser de fullständiga villkoren.

Handelsbankens reseförsäkring gäller för dig som privatperson med giltigt Bankkort med Visa- eller MasterCard-anslutning.

Försäkringen gäller även för make/maka, registrerad partner, sambo och barn som inte fyllt 23 år även när de reser på egen hand.

För att försäkringen ska gälla måste du betala minst 50% av resan eller hyran av stugan/lägenheten med kortet eller från ditt konto i Handelsbanken.

Försäkringen omfattar avbeställningsskydd om du måste avboka din resa. Om du råkar ut för olycksfall kan du i vissa fall få ersättning för invaliditetsersättning och dödsfallsersättning.

Försäkringen omfattar följande delar:

 • personförsening (vid t ex flyg eller annat transportmedel)
 • bagageförsening
 • självriskskydd för hem eller privat personbil

Försäkringen gäller utan självrisk.

Omfattning

Högsta ersättningsbelopp

Per försäkrad person

Familj

Avbeställningsskydd

25 000 kr

75 000 kr

Olycksfallsförsäkring

Vid invaliditet

Vid invaliditetsgrader 50% eller högre

1 000 000 kr

Vid dödsfall

50 000 kr

Försening av allmänt transportmedel

 

Mer än 4 timmar utbetalas

600 kr

Mer än 8 timmar utbetalas i stället för ovanstående

1 200 kr

Försening av bagage mot kvitto

 

 

Mer än 6 timmar

2 000 kr

6 000 kr

Mer än 24 timmar - utöver ovanstående

5 000 kr

15 000 kr

Självriskskydd*

10 000 kr

Hemförsäkring – ersättning för självrisk, max

10 000 kr

Personbilsförsäkring – ersättning för självrisk, max

10 000 kr

Ersättning vid invaliditet lämnas i förhållande till invaliditetsgrad och försäkringsbelopp.

Försäkringsbeloppen vid avbeställningsskydd, försening av bagage, självriskskydd anger högsta ersättning som du kan få mot verifierade underlag.

Försäkringsbeloppen vid försening av allmänt transportmedel är schablonbelopp och ersättning lämnas för verifierad försening.

* Självriskskyddet gäller för den självrisk du betalt vid ersättningsbar försäkringsskada. Se närmare under "Vad försäkringen gäller för".

Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för dig med giltigt kort som betalat en privatresa eller researrangemang med minst 50% med kortet. Betalning kan även göras från ditt konto i Handelsbanken via Internettjänsten, mobiltjänsten, privatgiro eller Handelsbankens kontor. För att försäkringen ska vara giltig krävs att betalning sker till organiserad resebyrå, researrangör eller trafikbolag.

Om en resa betalas med bonuspoäng kan detta ske till maximalt 50%. Överskjutande del av priset, minst 50% som inte betalas med bonuspoäng, ska i sin helhet betalas med kortet, varvid eventuella flygskatter och andra avgifter räknas in i den delen av resan/researrangemangets pris.

Försäkringen gäller även för din maka/make, registrerad partner, sambo och barn som inte fyllt 23 år, även när de reser på egen hand. Barnet ska vara folkbokfört hos dig eller hos den andre föräldern.

Försäkringen gäller även för barnbarn under 23 år som medföljer mor- eller farföräldrar på resa utan förälders sällskap.

Försäkrade personer ska vara stadigvarande bosatta inom EU.

Om du betalat resa för medresenär som inte är försäkrad enligt ovan men som är innehavare av ett Handelsbankens Platinumkort, Allkort eller Bankkort MasterCard anses även medresenären vara försäkrad med den omfattning som gäller för ditt kort.

För att omfattas av ditt försäkringsskydd ska medresenär resa tillsammans med dig och följa samma reseplan, resetider och resmål.

Var försäkringen gäller

Försäkringen gäller för resor/researrangemang som påbörjas i Norden eller där du har din hemort inom EU. Försäkringen gäller i hela världen med de undantag som finns i försäkringsvillkoren.

Försäkringen lämnar inte ersättning för

När försäkringen gäller

Enkel biljett

För enkel biljett gäller försäkringen från tidpunkten du lämnar hemorten eller annan plats inom Norden där resan påbörjas, till dess du kommit fram till resmålet.

Vid samtidigt köp av två enkla biljetter, en för utresa och en för hemresa gäller motsvarande regler som för "Tur- och returbiljett".

Tur- och returbiljett, charterresa, rundresa

Vid köp av tur- och returbiljett, charterresa eller rundresa gäller försäkringen under 60 dagar från tidpunkten du lämnar hemorten eller annan plats inom Norden där resan påbörjas, till dess resan är avslutad och du återkommit till hemorten eller din slutdestination inom Norden.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskyddet börjar gälla när resa eller researrangemang till ett värde av lägst 750 kronor inköpts eller en anmälningsavgift inbetalats och upphör när resan eller researrangemanget påbörjas.

Avbeställningsskyddet upphör senast när du checkat in på flygplats eller annan liknande plats där resa påbörjas, såsom färjeterminal, buss eller tågstation. För dig som valt att göra din incheckning i förväg via internet eller sms, gäller avbeställningsskyddet maximalt fram till av trafikbolaget rekommenderad senaste incheckningspunkt för ordinarie avresa.

Vad försäkringen gäller för

Avbeställningsskydd Avbeställningsskydd

Ersättning lämnas för avbeställningskostnader som du måste betala till din resebyrå, researrangör, trafikbolag eller uthyrare på grund av avbeställning av resa.

Ersättning lämnas för din andel av avbeställningskostnaderna om du före avresan från hemorten eller annan plats inom Norden där resan påbörjas, tvingas avbeställa resa eller researrangemang på grund av att:

 • du råkar ut för olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall
 • närstående person råkar ut för olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall
 • person som du har för avsikt att besöka, råkar ut för olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall
 • medresenär, som tillsammans med dig beställt resa till samma resmål, råkar ut för olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall
 • medresenärs närstående person råkar ut för olycksfall, akut sjukdom eller dödsfall när du reser i sällskap med endast denne medresenär
 • en oförutsedd händelse orsakat väsentlig skada i din permanenta bostad på hemorten.

Högsta ersättningsbelopp framgår av tabellen under Omfattning.

Om flera i ett resesällskap drabbas av avbeställningskostnader är ersättningen begränsad enligt tabellen.

Vid akut sjukdom och olycksfall ska läkare kontaktas före avresan och läkaren ska innan resan påbörjats via läkarintyg styrka att du inte kan resa.

Avbeställningsskyddet gäller inte

 • vid avbokning p g a att planerad aktivitet på resmålet ej kan genomföras,
 • vid sjukdom eller olycksfall som förelegat eller varit känt redan när researrangemanget bokades. Försäkringen gäller dock om hälsotillståndet akut försämrats och detta inte var förutsebart eller förväntat
 • vid sjukdom eller olycksfall som orsakats av graviditet efter den 28:e veckan av graviditeten. Undersökning eller behandling som normalt kan förväntas under en graviditet liksom frivillig abort är inte att anse som akut sjukdom eller olycksfall
 • om resan bokats trots läkare avrått dig att resa
 • om ersättning kan lämnas från resebyrå, trafikbolag, organiserad researrangör eller organiserad förmedlare
 • om ersättning kan lämnas från annat håll av annan part eller som kan ersättas enligt lag, författning, konvention, skadestånd, annan försäkring eller motsvarande skydd
 • för kostnader som uppkommit genom att du dröjt med avbeställningen.

Invaliditet efter olycksfall Invaliditet efter olycksfall

Försäkringen gäller vid olycksfall som leder till bestående medicinsk invaliditet och vid dödsfall på grund av olycksfall.

Försäkringen omfattar ersättning för:

 • medicinsk invaliditet
 • dödsfall.

Observera att försäkringen inte omfattar kostnader för sjukhusvistelse eller läke- och resekostnader för vård och behandling.

Vad är ett olycksfall?

Med olycksfall menas en kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig, yttre händelse, d v s genom ett enstaka utifrån kommande våld mot kroppen.

Vad är inte ett olycksfall?

Som olycksfall räknas inte

 • skada som uppkommit på grund av smitta genom bakterier, virus eller annat smittämne
 • skada som uppkommit på grund av användning av medicinska preparat, ingrepp, behandling eller undersökning som inte föranletts av olycksfall som omfattas av denna försäkring
 • sådant tillstånd som – även om det konstaterats efter ett olycksfall – enligt medicinsk erfarenhet inte kan anses bero på olycksfallet utan på sjukdom, lyte eller sjukliga förändringar
 • skada som uppkommit genom kärnexplosion eller radioaktiv strålning (atomkärnreaktion) som har samband med militär verksamhet i vilken du är sysselsatt.

Försäkringen gäller inte

 • för skada som inträffar under deltagande i sport eller idrottstävling eller träning på en nivå som inte är att räknas som motion eller fritidssysselsättning i normal omfattning såsom vid deltagande i en i förväg utlyst sport- eller idrottstävling, idrottsskola, organiserat träningsläger, expedition eller vid särskilt riskfylld sysselsättning som t ex bergsbestigning, bergsklättring, fallskärmshoppning, drakflygning, segelflygning, paragliding, bungyjump, motorsport, forsränning, off-piståkning eller annan liknande verksamhet
 • för kostnader vid olycksfall som inträffar vid dykning med tub om du saknar giltigt dykcertifikat.

Ersättning vid invaliditet

Zurich lämnar ersättning med så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden under förutsättning att den medicinska invaliditetsgraden är 50% eller högre.

Med medicinsk invaliditet avses, av olycksfallet, orsakad och för framtiden bestående fysisk funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen skall objektivt kunna fastställas.

Så snart den definitiva invaliditetsgraden fastställts utbetalas ersättning med så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden.

Den medicinska invaliditetsgraden bestäms enligt tabellverket "Gradering av medicinsk invaliditet 2004".

Försäkringsbeloppet för invaliditet respektive dödsfall framgår av tabellen under Omfattning.

Ersättning vid dödsfall

Rätt till dödsfallsersättning föreligger om olycksfallet föranleder dödsfall inom tre år från olycksfallet.

Förmånstagare vid dödsfallet är den försäkrades make/sambo eller registrerad partner. Om sådan saknas, den försäkrades arvingar.

Försäkringsbeloppet för invaliditet respektive dödsfall framgår av omfattningstabellen.

Försening av allmänt transportmedel Försening av allmänt transportmedel

Ersättning lämnas om allmänt transportmedel, som du köpt biljett för med kortet, kommer till din slutdestination från eller till Norden alternativt hemorten med mer än 4 timmars försening, blir inställt inom 24 timmar före avgångstiden eller blir överbokat så att du inte kommer med. För dig med hemort utom Norden gäller försäkringen vid försening till slutdestination eller till hemorten. Om förseningen är mer än 8 timmar lämnas en högre ersättning.

Ersättning lämnas under samma förutsättningar även vid försening inom Norden.

Ersättning lämnas inte om du frivilligt avstår din plats vid överbokning.

En förutsättning för att få ersättning är att ingen annan transport kan erbjudas inom fyra timmar.

Ersättningsbeloppen framgår av tabellen under Omfattning.

Försening av bagage Försening av bagage

Om du vid resa med allmänt transportmedel inte får ut bagage som incheckats, eller på annat sätt skrivits in, inom 6 timmar efter ankomsten till resmålet, är du berättigad till inköp av kläder, toalettartiklar och andra nödvändiga personliga tillhörigheter som saknas på grund av förseningen av bagaget och som är nödvändiga för resans ändamål. Som nödvändiga och personliga tillhörigheter räknas inte inköp av golfklubbor, skidor, dykutrustning eller annan sportutrustning. Ersättning lämnas dock för hyra av sådan utrustning.

Om bagaget inte lämnas ut efter 24 timmar från ankomsten till resmålet, ersätter försäkringen ytterligare kostnader för inköp av kläder och toalettartiklar och liknande nödvändiga personliga tillhörigheter som saknas på grund av förseningen av bagaget och som är nödvändiga för resans ändamål.

Inköpen ska vara nödvändiga och skäliga för uppehället samt göras innan bagaget lämnas ut. Inköpen ska göras på den ort där förseningen inträffade.

Zurich följer flygbolagens regler för incheckat bagage varför stöldbegärliga eller känsliga föremål, t ex alla typer av glasögon, dator, kamera, etc. ska placeras i handbagaget.

Ersättning lämnas mot kvitto som bifogas med skadeanmälan.

Begränsning

Ersättning lämnas inte för bagageförsening vid hemresa till slutdestination för resan.

Högsta ersättningsbelopp framgår av tabellen under Omfattning.

Självrisksskydd Självrisksskydd

Hem/villaförsäkring

Zurich lämnar ersättning om ersättningsbar skada inträffar i din obebodda permanenta bostad på hemorten när du är på resa och skadan överstiger gällande försäkrings självrisk.

Ersättning lämnas med ett belopp som motsvarar självrisken.

Skadan ska ha reglerats av ditt försäkringsbolag. Det innebär att självriskskyddet inte gäller i de fall då skadan inte är ersättningsbar enligt hem/villahemförsäkringen alternativt understiger självrisken.

Högsta ersättningsbelopp framgår av tabellen under Omfattning.

Om skadekostnaden understiger självrisken lämnas ingen ersättning.

Privat personbilsförsäkring

Zurich lämnar ersättning om en ersättningsbar skada inträffar på din privata personbil när du är på resa och skadan överstiger gällande försäkrings självrisk. Ersättning lämnas endast om bilen stått oanvänd på hemorten eller på betald parkeringsplats i hemlandet.

Ersättning lämnas med ett belopp som motsvarar självrisken.

Skadan skall ha reglerats av ditt försäkringsbolag. Det innebär att självriskskyddet inte gäller i de fall då skadan inte är ersättningsbar enligt motorfordonsförsäkringen eller understiger självrisken.

Högsta ersättningsbelopp framgår av tabellen under Omfattning.

Självriskskyddet gäller inte för:

 • skada som omfattas av bilens rättsskyddsförsäkring
 • avbrottsersättning
 • bonusförlust
 • stilleståndsersättning eller kostnad för hyrbil.

Om skadekostnaden understiger självrisken lämnas ingen ersättning.

Viktiga begränsningar

Försäkringen gäller inte för

 • läke- och resekostnader, ansvars-, rätts- eller överfallsskydd
 • resor i tjänsten eller för resor till och från arbetet
 • egendomsskydd, till exempel stöld eller brandskada, under resan.

Du ska vara stadigvarande bosatt i EU. Med EU avses i dessa villkor samtliga EU- och EES-länder samt Schweiz.

Ersättning lämnas endast en gång för en och samma skadehändelse och person även om du är innehavare av fler än ett kort som denna försäkring gäller för.

Det belopp som anges i tabellen under omfattning är den maximala ersättning som lämnas från denna försäkring oavsett hur många personer som drabbats av skada eller omfattas av ditt försäkringsskydd.

När du har betalat resa för medresenär ska denne, för att omfattas av ditt försäkringsskydd, resa tillsammans med dig och följa samma resplan, resetider och resmål.

Zurich lämnar inte ersättning

 • för skada som inträffar under deltagande i sport eller idrottstävling eller träning på en nivå som inte är att räknas som motion eller fritidssysselsättning i normal omfattning och intensitet
  Exempel på sport och idrott som inte omfattas av försäkringen: deltagande i sport och idrott om du får ersättning i form av pengar eller tävlar för en prissumma, utövande av idrott i division två eller högre eller på idrottsgymnasium eller idrottshögskola.
 • för skada som uppstår när du vistas i område som enligt Utrikesdepartementet i sina reserekommendationer avråder från att besöka eller vistas i
 • för kostnader som kan ersättas från annat håll enligt lag, annan författning, konvention, försäkring, skydd, garanti eller skadestånd.

Försäkringen gäller inte vid skada på grund av olaglig handling av dig, dina förmånstagare eller din lagliga arvinge.

Att tänka på inför resan
 • Bankkort Visa omfattar inte läke- och resekostnader. Du måste därför kontrollera detta med ditt hemförsäkringsbolag eller teckna en separat reseförsäkring och begära certifikat från det försäkringsbolaget.
 • Vid resa inom EU är det viktigt att ha med sig Europeiskt sjukförsäkringskort från Försäkringskassan (www.forsakringskassan.se).
 • Hör med din resebyrå eller vårdcentral om vaccination behövs.
 • Kom ihåg passet och ta gärna en kopia på det. Förvara inte kopian tillsammans med passen.
 • Anteckna på lämpligt ställe telefonnummer dit du kan ringa och spärra ditt/dina kort och spara även telefonnumret i din mobil.
 • Packa aldrig stöldbegärliga saker som till exempel smycken, pengar eller elektronikutrustning, i det bagage som ska checkas in.
 • Innan avresa är det bra att gå in på UD:s hemsida (www.regeringen.se/uds-reseinformation/) för att försäkra sig om att de inte avråder från resa till det tänkta resmålet.
 • Ta reda på vilka visumregler som gäller.

Vid resa till länder som kräver visum eller intyg om reseförsäkring Vid resa till länder som kräver visum eller intyg om reseförsäkring

Vid ansökan av visum krävs det ibland certifikat på en betald reseförsäkring som lämnar ersättning för läke- och resekostnader i samband med akut sjukdom eller olycksfall. Bankkort Visa omfattar inte läke- och resekostnader. Du måste därför kontrollera detta med ditt hemförsäkringsbolag eller teckna en separat reseförsäkring och begära certifikat från det försäkringsbolaget.

Att tänka på om du råkar ut för skada under resa Att tänka på om du råkar ut för skada under resa

Om du skulle råka ut för en skada under din resa är det viktigt att spara alla relevanta dokument. Till exempel;

 • Förseningsintyg vid färdmedelsförsening
 • PIR-rapport vid bagageförsening
 • Eventuella kvitton så som för nödvändiga inköp vid bagageförsening

► Zurich's telefonnummer ▼ Zurich's telefonnummer

Glöm inte att lägga in vårt telefonnummer i din mobil så du kan nå oss vid frågor.

 • Zurich kundservice +46 (0)8 579 332 21 – kontorstid
Definitioner

Allmänt transportmedel

Transportmedel för allmän passagerartrafik.

EU

Med EU avses samtliga EU- och EES-länder samt Schweiz.

Familj

Med familj avses kortinnehavaren, dennes make/maka, registrerad partner, sambo och barn som inte fyllt 23 år som är folkbokförda hos kortinnehavaren eller den andre föräldern. Familjedefinitionen avgörs vid betalning av resan.

Hemort

Med hemort menas där du är stadigvarande bosatt och folkbokförd (eller motsvarande) inom EU. Endast en folkbokföringsadress är möjlig.

Kort / Kortinnehavare

Med kort avses Handelsbankens Bankkort med MasterCard-anslutning som av innehavare (kortinnehavare) används vid betalning av resa eller researrangemang eller annan tjänst som omfattas av villkoren.

Nära anhörig / Närstående

Med närstående person menas i dessa villkor make/maka, sambo eller registrerad partner, barn, barnbarn, barnbarnsbarn, föräldrar, far- och morföräldrar, gammelfar- och gammelmorföräldrar, syskon, halvsyskon, svåger, svägerska, svärföräldrar, svärson och svärdotter, samt person som har vårdnad om anhörig inom den försäkrades familj.

Olycksfall

Med olycksfall menas en kroppsskada som du ofrivilligt råkar ut för genom en plötslig, yttre händelse, dvs. genom ett enstaka utifrån kommande våld mot kroppen. Kroppsskada som uppkommer genom förfrysning, värmeslag eller solsting jämställs med olycksfall och anses ha inträffat den dag skadan visar sig.

Organiserad resebyrå, researrangör eller trafikbolag

Med organiserad resebyrå, researrangör eller trafikbolag menas näringsidkare som säljer resor och arrangemang till konsumenter. Privatperson eller förening som arrangerar resor eller arrangemang är inte att betrakta som organiserad resebyrå, researrangör eller trafikbolag.

Resa / Researrangemang

Researrangemang är en kombination av färdbiljett och logi (t ex charterresa, reguljärbiljett och logi). Även korttidshyrd stuga eller lägenhet för självhushåll under maximalt 60 dagar samt förskottsbetalt hotellrum är ett researrangemang. Resan eller researrangemanget ska ha inköpts från organiserad resebyrå, researrangör eller trafikbolag.

Sambo

Med sambo menas person som du sammanbor med under äktenskapsliknande förhållanden. Ingen av er får vara gift eller registrerad partner med annan person för att bedömas som sambo.

Slutdestination

Med slutdestination menas resans mål efter eventuella mellanlandningar. Om du övernattar vid mellanlandning anses denna ort vara slutdestination.

Nyheter

Här finner du årets förändringar av villkoren.

Nyheter

Flyg - inställt, försenat, flygstrejk, konkurs

Vid inställt eller försenat flyg, eller vid flygstrejk

Läs om vad som gäller för ersättning här.

Vid flygbolagskonkurs

Vid reklamationer med anledning av flygbolagskonkurser ska du kontakta ditt Handelsbankskontor.

Tele2 har för tillfället problem som gör att deras kunder inte kan kontakta Zurich och Zurich Assistans. Tele2 jobbar med problemet.
Om du är i akut behov för assistans för att du har blivit sjuk på resan, kan du kontakta SOS International på 0045 38 48 88 37. För övriga ärenden ber vi dig maila till kortforsakring@zurich.com. Vill du bli uppringd och prata med någon av våra handläggare kan du maila ditt telefonnummer till kortforsakring@zurich.com så kontaktar vi dig under våra ordinarie öppettider.

Kontakta oss

Telefon:
+46 (0)8 579 332 21
8.15 - 20.00 vardagar
9.00 - 15.00 lördagar
Akuta ärenden:
+46 (0)8 579 332 20

» skicka ett email