• Protect the environment.  Think before you print.

Informasjon om behandling av personopplysninger - Arbeidssøker

I detta dokument beskrivs den behandlingen av uppgifter om dig som utförs av  

Zurich Danmark, filial af Zurich Insurance plc, Irland, CVR: 31184606
Frederiksgade 17
1265 København K
DANMARK
(i fortsättningen kallat ”Zurich”) 

Zurich verner om din personlige integritet, og vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på hvordan vi behandler opplysninger om deg, hvorfor vi gjør det og hvilke rettigheter du har på grunnlag av behandlingen.

En personopplysning er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan identifisere deg.

Hvilke opplysninger vi behandler om deg og hvorfor

Vi behandler opplysninger om deg slik at vi kan tilgodese vår berettigede interesse. Den berettigede interessen består i at vi må behandle opplysningene dine for å kunne bedømme om du kan og bør tilbys ansettelse. Vi behandler imidlertid ikke opplysningene dine hvis det ved en interesseavveining viser seg at interessene og de grunnleggende rettighetene og frihetene dine veier tyngre.

Av denne grunnen kan vi komme til å behandle:

 • kontaktinformasjonen din, for eksempel navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer,
 • opplysninger om din person, for eksempel personnummer, resultater, fotografi, handlinger og atferd, familiesituasjon og ønsker for fremtiden,
 • øvrige opplysninger som har betydning for spørsmålet om ansettelse, for eksempel opplysninger om og fra referansene dine.

Zurich har rettslige forpliktelser som gjør at vi er nødt til å behandle visse opplysninger om deg. Vi er for eksempel forpliktet til å gjennomføre kontroller for å forhindre forretningsforbindelser med individer som er gjenstand for sanksjoner. På grunn av dette kan vi komme til å få del i informasjon som kan indikere lovstridige aktiviteter, for eksempel mistanker om lovbrudd, pågående etterforskninger av lovbrudd og forkynte dommer.

Hvordan og fra hvem vi samler inn opplysninger om deg

Noen av opplysningene oppgir du direkte til oss. Det skjer for eksempel når du snakker med oss på telefon eller når du sender oss brev, e-post eller oppgir opplysninger på et nettskjema.

Når du blir bedt om å oppgi personopplysninger, kan du velge å avslå. Hvis du velger å ikke oppgi opplysninger som er nødvendige for at Zurich skal håndtere søknaden din, er det en risiko for at Zurich ikke kan bedømme om du kan og bør tilbys ansettelse.

Vi kan også hente opplysninger om deg fra andre. Når vi har fått opplysninger om deg fra andre, informerer vi deg om hvilke opplysninger vi har mottatt, hvem som oppgav dem og hvorfor vi har samlet dem inn.

Mottakere som får del i opplysninger om deg

Vi kommer til å dele opplysninger om deg når det er nødvendig for å:

 • følge gjeldende lover eller pålegg fra myndighetene,
 • beskytte rettighetene til Zurich eller kundene våre. Det kan for eksempel skje i forbindelse med rettsprosesser, inkludert, men ikke begrenset til domstoler, forliksråd, andre prøvingsinstanser, politiet og andre juridiske myndigheter
 • håndtere og opprettholde sikkerheten i systemene våre.

Lagring

Vi lagrer opplysningene dine i ulike perioder avhengig av hva de skal brukes til. Vi lagrer for eksempel opplysninger om arbeidssøkere en begrenset tid etter at rekrutteringsprosessen er avsluttet. Lengden på lagringsperioden kan også påvirkes av krav i lovgivningen og kollektivavtaler.

Hvis du ønsker at vi skal beholde opplysningene vi behandler i forbindelse med søknaden lengre enn den normale lagringsperioden, må du først gi et skriftlig samtykke til fortsatt lagring. Hvis du vil gi et slikt samtykke, ber vi deg melde fra til oss gjennom en e-post til sofia.niemi@zurich.com.

Din rett til å tilbakekalle et samtykke

Hvis vi behandler opplysningene dine basert på at du har gitt samtykke, har du alltid rett til å tilbakekalle samtykket når du ønsker det. Zurich kommer da til å slutte behandlingen.

For å tilbakekalle samtykket ber vi deg melde fra til oss gjennom en e-post til databeskyttelse.dk@zurich.com.

Dine rettigheter

Du har rett til å:

 • kreve å få vite hvordan opplysningene dine behandles av Zurich
 • få et utdrag av hvilke opplysninger som behandles om deg (registerutdrag)
 • få feilaktige opplysninger rettet eller slettet i visse tilfeller
 • kreve at behandlingen vår av opplysninger om deg begrenses
 • komme med innvending mot vår håndtering av opplysninger om deg
 • kreve at visse opplysninger som du selv har oppgitt til oss, sendes til deg eller overføres til noen andre (dataportabilitet).

Hvis du vil ha nærmere informasjon om disse rettighetene eller påberope deg noen av dem, ber vi deg melde fra til oss gjennom å sende e-post til databeskyttelse.dk@zurich.com.

Klage

Hvis du mener at vi har begått feil når vi har behandlet opplysninger om deg, kan du framføre klage til

1. Personvernombudet hos Zurich

2. Tilsynsmyndighet

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for personopplysninger

Zurich Danmark, filial af Zurich Insurance plc, Irland
databeskyttelse.dk@zurich.com

Personvernombud

Tilsynsmyndighet

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-post: dt@datatilsynet.dk