• Protect the environment.  Think before you print.

Informasjon om behandling av personopplysninger - Forsikret

I detta dokument beskrivs den behandlingen av uppgifter om dig som utförs av  

Zurich Danmark, filial af Zurich Insurance plc, Irland, CVR: 31184606
Frederiksgade 17
1265 København K
DANMARK
(i fortsättningen kallat ”Zurich”) 

Zurich verner om din personlige integritet, og vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på hvordan vi behandler opplysninger om deg, hvorfor vi gjør det og hvilke rettigheter du har på grunnlag av behandlingen.

En personopplysning er enhver opplysning som direkte eller indirekte kan identifisere deg.

Hvilke opplysninger vi behandler om deg og hvorfor

Vi behandler opplysninger om deg for å oppfylle vår del av forsikringsavtalen som beskytter deg.

Vi behandler

 • kontaktinformasjonen din, for eksempel navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer,
 • opplysninger om din person, for eksempel personnummeret ditt, tidligere og forventet atferd samt forventet kjørestrekning for kjøretøyforsikring eller reiseplaner for reiseforsikring og relasjonen din til den som kjøpte forsikringen i tilfelle du ikke gjorde det selv,
 • opplysninger om de økonomiske forholdene dine, for eksempel bankopplysninger som er relevante for premiebetalingen din,
 • opplysninger om risikoen som skal forsikres, for eksempel eiendommen din
 • informasjon om representantene dine, for eksempel navnet deres, deres relasjon til deg og yrkesmessig kontaktinformasjon.

Zurich har rettslige forpliktelser som gjør at vi er nødt til å behandle visse opplysninger om deg. Vi er for eksempel forpliktet til å gjennomføre kontroller for å forhindre hvitvasking av penger eller for å unngå forretningsforbindelser med foretak eller individer som er gjenstand for sanksjoner. På grunn av dette kan vi komme til å få del i informasjon som kan indikere lovstridige aktiviteter, for eksempel mistanker som lovbrudd, pågående etterforskninger av lovbrudd og forkynte dommer.

Hvordan og fra hvem vi samler inn opplysninger om deg

Noen av opplysningene oppgir du direkte til oss. Det skjer for eksempel når du snakker med oss på telefon eller når du sender oss brev, e-post eller oppgir opplysninger på et nettskjema.

Når du blir bedt om å oppgi personopplysninger, kan du velge å avslå. Hvis du velger å ikke oppgi opplysninger som er nødvendige for at Zurich skal håndtere forsikringen din, er det en risiko for at Zurich ikke kan tilby deg forsikring.

Vi kan også hente opplysninger om deg fra andre. Når vi har fått opplysninger om deg fra andre, informerer vi deg om hvilke opplysninger vi har mottatt, hvem som oppgav dem og hvorfor vi har samlet dem inn.

Mottakere som får del i opplysninger om deg

Vi deler opplysninger om deg hvis det er nødvendig for å oppfylle forpliktelsene våre som forsikrere.

Vi deler opplysninger om deg med andre selskaper i konsernet Zurich er en del av, samarbeidspartnerne, leverandørene og agentene våre som gjør det mulig for oss å oppfylle forpliktelsene vi har påtatt oss i virksomheten vår.

Hvis det er nødvendig, kommer vi også til å gi opplysninger om deg til forsikrings- eller gjenforsikrings­selskap som informerer om at de gir beskyttelse knyttet til forsikringsavtalen du berøres av.

Vi kommer også til å dele opplysninger om deg når det er nødvendig for å:

 • følge gjeldende lover eller pålegg fra myndighetene
 • beskytte rettighetene til Zurich eller kundene våre. Det kan for eksempel skje i forbindelse med rettsprosesser, inkludert, men ikke begrenset til domstoler, forliksråd, andre prøvingsinstanser, politiet og andre juridiske myndigheter
 • håndtere og opprettholde sikkerheten i systemene våre.

Hvis vi overfører opplysningene om deg til noen utenfor Den europeiske unionen, vil vi se til at informa­sjonen hele tiden holdes sikker, og at all overføring skjer i samsvar med relevant lovgivning. Dette skjer gjennom at vi treffer avtale med mottakeren for å sikre at denne treffer adekvate sikkerhetstiltak.

Du kan få nærmere informasjon om sikkerhetstiltakene som er på plass når det gjelder overføringer av opplysninger EU ved å be om dette i en e-post til databeskyttelse.dk@zurich.com.

Lagring

Vi lagrer opplysningene dine i ulike perioder avhengig av hva de skal brukes til. Vi lagrer for eksempel opplysninger om forsikringsavtaler så lenge det er mulighet for å kreve erstatning på grunn av forsikringen. Lengden til lagringsperioden påvirkes også av krav i lovgivningen, for eksempel når det gjelder forsikringsvirksomhet og skatt.

Dine rettigheter

Du har rett til å:

 • kreve å få vite hvordan opplysningene dine behandles av Zurich
 • få et utdrag av hvilke opplysninger som behandles om deg (registerutdrag)
 • få feilaktige opplysninger rettet eller slettet i visse tilfeller
 • kreve at behandlingen vår av opplysninger om deg begrenses
 • komme med innvending mot vår håndtering av opplysninger om deg
 • kreve at visse opplysninger som du selv har oppgitt til oss, sendes til deg eller overføres til noen andre (dataportabilitet).

Hvis du vil ha nærmere informasjon om disse rettighetene eller påberope deg noen av dem, ber vi deg melde fra til oss gjennom å sende e-post til databeskyttelse.dk@zurich.com.

Klage

Hvis du mener at vi har begått feil når vi har behandlet opplysninger om deg, kan du framføre klage til

1. Personvernombudet hos Zurich

2. Tilsynsmyndighet

Kontaktinformasjon

Ansvarlig for personopplysninger

Zurich Danmark, filial af Zurich Insurance plc, Irland
databeskyttelse.dk@zurich.com

Personvernombud

Tilsynsmyndighet

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-post: dt@datatilsynet.dk