Viktiga begränsningar

Försäkringen gäller inte för

  • resor i tjänsten eller för resor till och från arbetet
  • ansvars-, rätts-, eller överfallsskydd
  • egendomsskydd, till exempel stöld eller brandskada, under resan.

Du ska vara stadigvarande bosatt i EU. Med EU avses i dessa villkor samtliga EU- och EES-länder samt Schweiz.

Ersättning lämnas endast en gång för en och samma skadehändelse och person även om du är innehavare av fler än ett kort som denna försäkring gäller för.

När du har betalat resa för medresenär ska denne, för att omfattas av ditt försäkringsskydd, resa tillsammans med dig och följa samma resplan, resetider och resmål.

Zurich lämnar inte ersättning

  • för skada som inträffar under deltagande i sport eller idrottstävling eller träning på en nivå som inte är att räknas som motion eller fritidssysselsättning i normal omfattning och intensitet
    Exempel på sport och idrott som inte omfattas av försäkringen: deltagande i sport och idrott om du får ersättning i form av pengar eller tävlar för en prissumma, utövande av idrott i division två eller högre eller på idrottsgymnasium eller idrottshögskola.
  • för skada som uppstår när du vistas i område som enligt Utrikesdepartementet i sina reserekommendationer avråder från att besöka eller vistas i
  • för kostnader som kan ersättas från annat håll enligt lag, annan författning, konvention, försäkring, skydd, garanti eller skadestånd.

Försäkringen gäller inte vid skada på grund av olaglig handling av dig, dina förmånstagare eller din lagliga arvinge.